Zmotywowana młodzież, która czuje swój potencjał i zna swoje mocne strony. Jeśli to także Twój cel, to spotkaj się z Martą Badowską – liderką programu Mobilny pedagog szkolny. Podczas kursów i webinarów ich autorka dzieli się ciekawymi pomysłami na warsztaty
dla młodzieży.

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:  

  • uda Ci się zaciekawić młodzież i wzbudzić w niej iskrę motywacji;
  • wesprzesz uczniów w odkrywaniu w sobie mocnych stron;
  • Twoje zajęcia warsztatowe z młodzieżą będą nowoczesne i twórcze.


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje pedagoga szkolnego w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych zajęć, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem uczniów. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych zajęć. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego pedagoga szkolnego, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.


Program Mobilny pedagog szkolny rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  3. stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
  4. rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  5. uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnych dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentów:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
  2. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach