Jak mówić o tekstach literackich z przeszłości, by były wciąż aktualne dla współczesnej młodzieży? Jarosław Basaj – lider programu Mobilny polonista – dzieli się podczas webinarów i kursów twórczymi sposobami na omawianie tekstów literackich i przemyślane wykorzystanie technologii na lekcjach. 

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:

  • dawne teksty literackie staną się bliskie i atrakcyjne dla młodych ludzi; 
  • uczniowie będą zaangażowani i zmotywowani do współpracy;
  • aplikacje edukacyjne staną się sprzymierzeńcem w prowadzeniu skutecznych i atrakcyjnych lekcji.


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby zdobyć Certyfikat Mobilnego polonisty, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.

Program Mobilny polonista rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
  3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

 

Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli