Porozmawiajmy o sztuce współczesnej, uruchamiając kreatywność i myślenie krytyczne u uczniów. Agnieszka Jankiewicz – liderka programu Mobilny plastyk, autorka strony Linki sztuki – zaprasza na webinary i kursy.

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:  

  • rozwiniesz kreatywność uczniów;
  • nauczysz ich stosowania klasycznego modelu opisu dzieła sztuki;
  • sztuka współczesna stanie się przystępna i zrozumiała dla młodych ludzi.


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego plastyka, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.

Program Mobilny plastyk rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
  3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.


Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli