Bezpieczeństwo nie jest i nie może być nudne! Marcin Wiechetek – lider programu Mobilny nauczyciel EdB – przedstawia swój patent na pozytywnie zakręcone lekcje EdB. 

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:

  • zastosujesz takie rozwiązania, które najlepiej docierają do uczniów;
  • wzbudzisz ciekawość i motywację u uczniów, ilustrując różne zagrożenia krótkimi filmami;
  • aplikacje edukacyjne uczynią lekcje atrakcyjnymi i efektywnymi.


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego nauczyciela EdB, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.

 

Program nauczyciel EdB rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
  3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

 

Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli