„Uczeń nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozpalić”. Joanna Pawlak- Jęczewska – liderka programu Mobilny nauczyciel przedsiębiorczości (BiZ) – oraz towarzyszący jej eksperci zaproponują podczas webinarów i kursów sposoby, które umożliwią praktyczną realizację przedmiotów związanych z biznesem.

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:

 • wyposażysz młodzież w kompetencje niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy;
 • rozwiniesz myślenie analityczne i syntetyczne u uczniów;
 • wykorzystasz na lekcjach w działaniu kompetencje 4K;
 • zaproponujesz uczniom case study;
 • przygotujesz klasę do pracy projektowej;
 • nawiążesz współpracę z podmiotami i instytucjami chętnymi do współpracy.

Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów i mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego nauczyciela przedsiębiorczości (BiZ), trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.
 

Program Mobilny nauczyciel przedsiębiorczości (BiZ) rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

 1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
 2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
 3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
 4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
 5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.


Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i nauki z dnia 6 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia