„Uczeń nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozpalić”. Joanna Pawlak-Jęczewska – liderka programu Mobilny nauczyciel przedsiębiorczości – zaproponuje podczas webinarów i kursów takie sposoby, które zaktywizują i zaangażują uczniów do współpracy.

Poznaj sprawdzone sposoby, dzięki którym:  

  • wyposażysz młodzież w kompetencje niezbędne do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy;
  • rozwiniesz myślenie analityczne i syntetyczne u uczniów;
  • w pełni wykorzystasz potencjał uczniów, bo pozwolisz im przejąć inicjatywę.


Program doskonalenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Rozwija kompetencje nauczyciela w zakresie: prowadzenia atrakcyjnych lekcji, budowania relacji i zwinnego zarządzania sobą oraz zespołem klasowym. Składa się z różnych aktywności: webinarów, kursów, mobilnych lekcji. Każda aktywność kończy się uzyskaniem zaświadczenia. Aby uzyskać Certyfikat Mobilnego nauczyciela przedsiębiorczości, trzeba ukończyć aktywności oznaczone jako niezbędne do uzyskania certyfikatu.

Program Mobilny nauczyciel przedsiębiorczości rozwija kompetencje niezbędne do awansu zawodowego nauczyciela w zakresie:

  1. doskonalenia warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
  2. rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania;
  3. wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia;
  4. prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej;
  5. umiejętności stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

 

Zdobyte kompetencje umożliwiają realizację zadań wynikających z ważnego dla pracy szkoły i nauczyciela dokumentu:

  1. Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli