Pierwszym poważnym testem w edukacji systemowej jest egzamin ósmoklasisty. Przygotowanie merytoryczne jest tu absolutną podstawą. Niezbędne są także przygotowanie mentalne oraz motywacja. Ważnym zagadnieniem są uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – jak ich wesprzeć, by mieli szansę dobrze zdać ten egzamin? Wreszcie pozostają zapowiadane z  miany w zakresie egzaminu w kolejnych cyklach szkolnych, nowelizacje informatorów, materiały do pracy z uczniem na lekcjach… Wszystko znajdziesz tutaj. Będziemy na bieżąco aktualizować treści i komentować je wraz z ekspertami tak, aby usprawnić przebieg przygotowań do egzaminu.  

Dzięki udziałowi w wydarzeniach Egzamin ósmoklasisty uczestnik: 

 • przygotuje uczniów mentalnie do dużego wyzwania, jakim jest pierwszy ważny egzamin;
 • wykorzysta w swojej pracy wskazówki i materiały uwzględniające potrzeby uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • skorzysta z dostępu do najświeższych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
 • przeanalizuje podstawy prawne egzaminu organizowanego w danym roku szkolnym;
 • będzie pracował zgodnie z wykazem najważniejszych treści z wymagań egzaminacyjnych lub podstawy programowej obowiązujących z języka polskiego i matematyki w każdym bieżącym roku szkolnym;
 • przeanalizuje strukturę poleceń na materiale zadaniowym dla ucznia;
 • przećwiczy z uczniami pracę z arkuszem egzaminacyjnym.

Program Egzamin ósmoklasisty jest adresowany zwłaszcza do nauczycieli języka polskiego i matematyki uczących w szkole podstawowej. Wzbogaca stan wiedzy nauczycieli na temat bieżących zmian w formule tego egzaminu. Uwzględnia potrzeby uczniów z dyskalkulią, którzy, ze względu na charakter trudności, wymagają specjalnego podejścia w nauczaniu, a także w przygotowaniu do egzaminu. Jednocześnie dostarcza narzędzi do pracy z uczniem i rozwija umiejętność wykorzystywania przy tym arkuszy egzaminacyjnych oraz ich wybranych fragmentów.   

Zdobyte informacje i kompetencje pozwalają na zrealizowanie wyzwań i zadań postawionych przed szkołą w ramach reformy, a wynikających z: 

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1361);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700, z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacji ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314), zwanej dalej „rozporządzeniem 2314”.